Jay Factory Logo

8llow HIM  


 
메이저리그에서 활약하는
코리안리거들의 성적을 예측하고 분석하는 스포츠 라이브쇼
 
 
"대세의 힘을 따르겠습니까?"
 
 
 
 
월간스포츠라이브쇼|팔로우힘_8llow HIM
(MBC 언어운사 TV)
 
Directed by Jayfactory
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP00_<4월의 팔로우힘>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP01_<5월의 팔로우힘>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP02_<6월의 팔로우힘>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP03_<7월의 팔로우힘>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP04_<8월의 팔로우힘>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP05_<9월의 팔로우힘>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EP_FINAL_<10월의 팔로우힘>
 
 
 
more contents
behind story